تهران-جاده آبعلی-شهرک صنعتی خرمدشت سیاهنگ-خیابان گلایل6-خیابان تیگان-پلاک23
09143328641-02191018710

کیلر دوقلو عمومی رانا

 

 

کیلر دوقلو عمومی رانا ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ رزﯾﻦ اﮐﺮﯾﻠﯿﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاﻗﯿﺖ و ﺛﺒﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ آﻓﺘﺎب و اﺷﻌﻪ ﻣﺎوراء ﺑﻨﻔﺶ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﯾﻦ ﮐﯿﻠﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ آب و ﺿﺮﺑﻪ و ﺳﺎﯾﺶ و ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺑﻨﺰﯾﻦ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺒﻠﺮ دو ﺟﺰﺋﯽ ﭘﻠﯽ ارﺗﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮ روي رﻧﮓ ﻫﺎي ﺑﯿﺲ ﮐﻮت اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﺻﻨﻌﺖ رﻧﮓ آﻣﯿﺰي ﺧﻮدرو داراي ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻫﻮا ﺧﺸﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﻣﻮاد در ﻣﺠﺎورت ﻫﻮا و دﻣﺎي ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺧﺸﮏ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي اﯾﻦ ﮐﯿﻠﺮ ﭼﺴــﺒﻨﺪﮔﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺳــﻄﺢ ، ﺳــﺨﺘﯽ ، اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮي ﺧﻮب ، ﺑﺮاﻗﯿﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﯾﺶ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺮﺷﺨﺎت ﻧﻔﺘﯽ ، روﻏﻦ ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﺣﯿﻮاﻧﯽ ، ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﺳﺨﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

دﺳﺘﻪ :

رﻧﮓ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ، ﮐﯿﻠﺮ ﭘﻠﯽ ﯾﻮرﺗﺎن

 

ﻣﻮارد ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮐﯿﻠﺮ دوﻗﻠﻮ ﭘﺎرﺗﺎﮐﻨﺎ:

ﺳــﻄﻮح ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻫﻦ ، آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ، ﺑﺮﻧﺰ ، ﻗﻄﻌﺎت ﭘﻠﯿﻤﺮي ، ﺳــﻨﮓ و ﻏﯿﺮه ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ، ﺟﻼ و ﺛﺒﺎت رﻧﮓ ﻻﯾﻪ ﻫﺎي زﯾﺮﯾﻦ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻢ از ﺗﻌﻤﯿﺮاﺗﯽ ﺧﻮدرو ، درﯾﺎﯾﯽ ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ

 

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﯿﻠﺮ دوﻗﻠﻮ رانا:

  • ﻗﺪرت ﭘﺮﮐﻨﻨﺪﮔﯽ و ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎﻻ
  • ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻻ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺿﺮﺑﻪ ، آب ، ﺳﺎﯾﺶ و ﭘﺎك ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
  • ﺣﺠﻢ ﺳﺨﺖ ﮐﻨﻨﺪه
  • اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮي ﺧﻮب و ﺑﺮاﻗﯿﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده
  • 1 ﺣﺠﻢ آﺳﺘﺮ و 4ﻧﺴﺒﺖ اﺧﺘﻼط ﺑﺎ ﺳﺨﺖ ﮐﻨﻨﺪه
  • ﻫﺎردﻧﺮ ﺳﺮﯾﻊ ﺧﺸﮏ رانا ﻫﺎردﻧﺮ رانا ﮐﻪ ﺟﺰء دوم ﮐﯿﻠﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮد آن ﺧﺸﮏ ﮐﻦ ﮐﯿﻠﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
  • واﺣﺪ ﮐﯿﻠﺮ 2 واﺣﺪ ﻫﺎردﻧﺮ و 1 ﻧﺴﺒﺖ

 

 

 

لطفا سوالات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید
نام و نام خانوادگی
تلفن تماس
نظر